دکتر محمد شیریجیان

دکتر محمد

شیریجیان

مدیر امور ریسک و مطالعات اقتصادی

27698340

22022197