محمد

شیریجیان

مدیر امور ریسک و مطالعات اقتصادی

27698340

22022197

m.shirijian@karafarinbank.ir

مدرک تحصیلی دکتری اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع)