محسن

میرزاقربانعلی

مدیر امور سازمان و روش‌ها

27698504

22026819

m.ghorbanali@karafarinbank.ir

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه تهران

کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر