دکتر احمد بهاروندی

دکتر احمد

بهاروندی

عضو هیات مدیره

26215120-21

26215128

مدرک               دکتری اقتصاد پولی

سوابق              کارشناس اقتصادی دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری

کارشناس اعتباری صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

محقق حوزه بانکی و همکار پژوهشی در بانک‌های مختلف کشور

عضو کمیته عالی تامین مالی SME بانک پارسیان

عضو کمیته حسابرسی گروه داده‌پردازی بانک پارسیان

مشاور مدیرعامل بانک انصار

مدرس دانشگاه