دکتر مسلم

بمان‌پور

مدیر امور آموزش و ارزیابی عملکرد

88030230

88031568

m.bemanpour@karafarinbank.ir

مدرک  دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران