مصطفی

نوری

مدیر امور برنامه‌ریزی و نظارت اعتباری

26215117

26215102

m.nouri@karafarinbank.ir

مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی