اسمعیل

برزنونی

مدیر امور بانکداری تجاری و شخصی

85513301

88549823

e.barzanooni@karafarinbank.ir