درباره ماسازمانساختار سازمانیکمیته‌های تخصصی و مشاوران

کمیته‌های تخصصی بانک کارآفرین عبارتند از:

  • کمیته بازاریابی و تبلیغات
  • کمیته آموزش
  • کمیته پیگیری مطالبات معوق و سررسید گذشته
  • کمیته مدیریت دارایی و بدهی‌های بانک
  • کمیته مدیریت منابع انسانی
  • کمیته فن‌آوری اطلاعات
  • کمیته تطبیق مقررات و مبارزه با پولشویی
  • کمیته برنامه‌ریزی،توسعه و ارتباط با مشتریان
  • کمیته ریسک
  • کمیته بازرسی